ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการระบบ ZeeZcore

    ข้อตกลงนี้ใช้บังคับกับผู้ใช้บริการระบบ ZeeZcore (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ”) โดยผู้ใช้บริการตกลงผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข ดังนี้

 1. ผู้ใช้บริการ รับทราบว่าบริการระบบ ZeeZcore เป็นการให้บริการของบริษัท สมาร์ท โอเคอาร์ จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “บริษัท” เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการสำหรับผู้ใช้บริการที่มีระบบการวัดผลด้วย OKRs
 2. ผู้ใช้บริการสามารถสมัครใช้บริการระบบ ZeeZcore ได้ ผ่านเว็ปไซด์ https://www.zeezcore.com/ โดยผู้ใช้บริการ จะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล E-mail Address เบอร์โทรศัพท์ในการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง โดยการสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้ใช้บริการได้รับข้อความยืนยันการสมัครผ่าน E-mail Address ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการถือเป็นข้อมูลที่สำคัญ ซึ่งผู้ใช้บริการต้องระมัดระวังไม่ให้บุคคลอื่นนำเอา ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการระบบ ZeeZcore หากเกิดความเสียหายจากการไม่รักษาข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ บริษัทไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบแต่ประการใด
 3. ผู้ใช้บริการจะต้องกำหนดรหัสประจำตัว (User ID) และรหัสผ่าน (Password) ด้วยตนเองเพื่อลงทะเบียนในการใช้งานระบบ ZeeZcore ผู้ใช้บริการทราบดีว่ารหัสผ่าน (Password) เป็นข้อมูลลับเฉพาะซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องเก็บรักษาไว้และ
  มิให้บุคคลอื่นใดล่วงรู้โดยเด็ดขาดรวมทั้งบริษัท
 4. ในการลงทะเบียนเพื่อขอใช้บริการ ผู้ใช้บริการรับทราบและยินยอมที่จะเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการ เช่น ชื่อ นามสกุล E-mail Address เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลอื่นๆ ตามที่ปรากฎบนหน้าจอในขณะทำรายการลงทะเบียนเพื่อขอใช้บริการ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ตามที่จำเป็น
 5. ในการตรวจสอบข้อมูลของผู้ใช้บริการ บริษัทจะดำเนินการยืนยันตัวบุคคลโดยวิธีการส่งรหัสผ่าน (OTP) ไปยัง E-mail Address ที่ผู้ใช้บริการให้ไว้ อย่างไรก็ตามหากระบบไม่สามารถยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการได้ หรือข้อมูลไม่ถูกต้อง
  ระบบจะไม่อนุญาตให้ทำการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ
 6. การกระทำการใดๆ ผ่านระบบ ZeeZcore หากกระทำโดยใช้รหัสประจำตัว (User ID) และรหัสผ่าน (Password) ผู้ใช้บริการยอมให้ถือว่าการกระทำนั้นมีผลสมบูรณ์ รวมทั้งให้ถือว่าเป็นการที่ผู้ใช้บริการได้ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ไว้แก่บริษัทเพื่อเป็นหลักฐานในการใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการไม่ต้องลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานในเอกสารใดๆ อีก และผู้ใช้บริการยอมรับว่าเป็นการกระทำของผู้ใช้บริการเอง แม้ผู้ใช้บริการจะมิได้ทำด้วยตนเอง บริษัทไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบแต่ประการใดอันเนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น
 7. ในการเข้าใช้บริการระบบ ZeeZcore ระบบจะส่ง URL รหัสประจำตัว (User ID) และรหัสผ่าน (Password) ให้แก่ผู้ใช้บริการ ตาม E-mail Address ที่ผู้ใช้บริการแจ้งมา โดยผู้ใช้บริการสามารถ Login เข้าไปในระบบและสามารถสร้างผู้ใช้ระบบได้ตามจำนวนที่ได้ตกลงกับทางบริษัท รวมถึงกำหนด รหัสประจำตัว (User ID) และรหัสผ่าน (Password) ของผู้ใช้ระบบ (ที่ผู้ใช้บริการสร้างขึ้น) ได้เอง ทั้งนี้ผู้ใช้บริการทราบดีว่ารหัสผ่าน (Password) เป็นข้อมูลลับเฉพาะซึ่ง
  ผู้ใช้บริการจะต้องกำชับและดูแลผู้ใช้ระบบ (ที่ผู้ใช้บริการสร้างขึ้น) ให้เก็บรักษารหัสผ่าน (Password) ไว้และมิให้บุคคลอื่นใดล่วงรู้โดยเด็ดขาด ทั้งนี้หากเกิดความเสียหายจากการไม่รักษาข้อมูลส่วนตัวและรหัสผ่าน (Password) บริษัทไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบแต่ประการใด
 8. ผู้ใช้บริการยอมรับว่าการดูแลความปลอดภัยของอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการใช้บริการระบบ ZeeZcore รวมถึงการเก็บรักษารหัสประจำตัว (User ID) และ/หรือ รหัสผ่าน (Password) สำหรับเข้าใช้บริการระบบ ZeeZcore ให้เป็นความลับ เป็นหน้าที่ของผู้ใช้บริการ
 9. ผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัทนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการมาทำการวิเคราะห์ ประเมินผล เพื่อปรับปรุงบริการหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทและสนับสนุนการให้บริการของบริษัท
 10. ผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัททำการเปิดเผย แลกเปลี่ยน ส่ง และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ หรือข้อมูลที่ผู้ใช้บริการให้ไว้กับบริษัทในการสมัครหรือใช้บริการนี้ ให้กับผู้ประมวลผลข้อมูลของบริษัท ตัวแทนของบริษัท ผู้รับจ้างช่วงงานต่อ และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท ซึ่งบริษัทจำเป็นต้องเปิดเผยเพื่อให้บริษัทสามารถให้บริการกับผู้ใช้บริการได้ เพื่อปรับปรุงบริการหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารในการให้บริการ เพื่อสนับสนุนการให้บริการของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูล เพื่อตรวจสอบรายการชำระเงิน
 11. เมื่อผู้ใช้บริการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใดแก่บริษัท (ก) ผู้ใช้บริการรับรองที่จะตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่ผู้ใช้บริการให้แก่บริษัท และแจ้งบริษัทถึงความเปลี่ยนแปลงของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้ (ข) ผู้ใช้บริการรับรองว่าผู้ใช้บริการได้รับความยินยอม หรือสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นสำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามกฎหมายที่ใช้บังคับ (ค) ผู้ใช้บริการรับรองว่า ผู้ใช้บริการได้แจ้งประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทแก่บุคคลดังกล่าวแล้ว และ (ง) ผู้ใช้บริการรับรองว่า บริษัทสามารถเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอน ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด
  และเงื่อนไขการใช้บริการระบบ ZeeZcore
 12. ผู้ใช้บริการตกลงว่าบริษัทอาจปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้บริการ ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการต่างๆ ได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า และให้ถือว่าการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
  ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ด้วยและผู้ใช้บริการตกลงผูกพันตนตามวิธีรการและ/หรือเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกประการ
 13. ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับความเสี่ยง และ/หรือ ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการระบบ ZeeZcore รวมถึงความล่าช้า ความผิดพลาด หรือการสูญหายของข้อมูล โดยผู้ใช้บริการตกลงว่าความเสียหาย ล่าช้า ผิดพลาด หรือการสูญหายดังกล่าวไม่ถือเป็นความผิดบริษัท เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าเหตุดังกล่าวเกิดจากเจตนาของบริษัท
 14. เอกสารหรือหนังสือใดๆ ที่บริษัทส่งไปยังผู้ใช้บริการตามที่อยู่หรือที่ทำงาน หรือสถานศึกษา หรือส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) ที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งไว้ หรือที่อยู่ที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งเปลี่ยนแปลงในภายหลัง ให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ทราบข้อความในเอกสาร หรือหนังสือนั้น ๆ แล้ว
 15. ผู้ใช้บริการตกลงปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการระบบ ZeeZcore ที่ได้ระบุไว้ หรือที่บริษัทจะประกาศเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้านั้น ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการระบบ ZeeZcore นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการตกลงปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound